Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Voor leveranciers

De Belastingdienst heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Keurmerk RRS en hecht belang aan het Keurmerk. 

Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede belastingaangifte. 
Software die vóór in de administratieve keten bijdraagt aan een juiste vastlegging van gegevens speelt hierbij een belangrijke rol. De Belastingdienst ziet het belang in van software die gegevens correct vastlegt en waarmee niet gerommeld kan worden. 

Niet alleen omdat een juiste administratie de basis vormt voor een goede belastingaangifte, maar ook omdat betrouwbare software zorgt voor checks en balances. 
Het zijn kwaliteitswaarborgen en beheersingsmaatregelen in de administratieve keten die zorgen voor validatie en transparantie van data. Daarom hecht de Belastingdienst waarde aan producten met een keurmerk.

De Stichting en de Belastingdienst hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Klik hier voor meer informatie over de Belastingdienst en auto/vervoer.

Ontwikkelt u software waarmee de belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. OSWO biedt hiervoor ondersteuning, omdat zij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. Deze ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratie in Apeldoorn, team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO).
U kunt zich als Software-ontwikkelaar op het gebied van ritregistratiesystemen aanmelden via:
https://www.oswo.nl/login/index.php

Voor de meestgestelde vragen verwijzen wij u graag naar dit document. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op via info@keurmerkritregistratiesystemen.nl
 

Uw situatie
Afhankelijk van uw situatie bent u:

(Nog) geen deelnemer van de Stichting.
Door onderstaand formulier te downloaden en toe te sturen aan               info@keurmerkritregistratiesystemen.nl wordt u deelnemer van de Stichting en ontvangt u omgaande alle informatie omtrent het Keurmerk.
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Door u aan te melden bij de Stichting Keurmerk RitregistratieSystemen verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Deelnemersvoorwaarden.
Klik hier voor de Deelnemersvoorwaarden. (Let op: De deelnemersvoorwaarden zijn per 28-08-2017 gewijzigd).

Deelnemer zonder keurmerkproduct.
Wat moet u doen om een keurmerk aan te vragen?
Nadat u zich heeft aangemeld als deelnemer van de Stichting kunt u een documentatie-set
aanvragen waartoe een Self-Assessment document hoort.

De documentatie-set bevat de volgende documenten:

  • Het Self-Assessment Keurmerk deel I en II
  • Toelichting op het Self-Assessment Keurmerk RRS
  • Deelnemersvoorwaarden SKRRS
  • Tarieven
  • Gedragscode Privacy
  • Aanvullende eisen Keurmerk RRS
  • Integriteit en authenticiteit van een XML Auditfile
  • Encryptie en RRS
  • Normenkader RRS*
  • XML Auditfile RRS*

Het ingevulde Self-Assessment stuurt u met volledige bewijsvoering retour aan het secretariaat van de Stichting. Indien de set volledig is, wordt deze voor een review aangeboden aan een externe auditor.
De auditor brengt een advies uit aan het bestuur van de Stichting ten aanzien van het al dan niet toekennen van het keurmerk. Het bestuur is vrij om dit advies over te nemen.
Indien u het Keurmerk verkrijgt, stelt het bestuur u hiervan schriftelijk op de hoogte. U ontvangt dan ook een 'oorkonde'.

*Let op:
Communicatie met betrekking tot het Normenkader en de Auditfile vindt plaats met en door de Belastingdienst via OSWO.

Deelnemer met één of meerdere keurmerkproducten.
U heeft een product met een Keurmerk RRS.
Als Keurmerkhouder wordt u vermeld op onze website. Het Keurmerkproduct wordt ingeschreven in
het Keurmerkregister.
U mag publiekelijk bekend maken dat u een Keurmerkproduct levert conform de voorwaarden die  
opgenomen zijn in de Deelnemersvoorwaarden van de Stichting.

Bezwaarprocedure Leveranciers:

Indien u, als leverancier en deelnemer van de Stichting, van mening bent dat het Keurmerk onterecht niet is toegekend of onterecht is ingetrokken, dat kunt u bezwaar aantekenen zoals vermeld in artikel 3.8 van de deelnemersvoorwaarden. U doet dit door binnen vier weken nadat u de uitslag of mededeling van de Stichting SKRRS heeft ontvangen, schriftelijk bezwaar aan te tekenen, inclusief onderbouwing en argumentatie. U richt uw bezwaar aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur van de Stichting neemt uw bezwaar in behandeling en zal u binnen vier weken na ontvangst een antwoord geven op uw bezwaarschrift. Indien de betrokken Deelnemer zich niet kan vinden in het besluit van de Stichting op het door hem ingediende bezwaar wordt zulks beschouwd als een geschil. Geschillen kunnen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank in Utrecht.